Общи условия

Информация за нас

„Йосини“  ЕООД (Администратора) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121593957, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 6000,  ул „Патриарх Евтимий" №116 , Тел: 0885 36 75 07; e-mail: office@yosini.bg

 

Информация за контакти в „Йосини“  ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

„Йосини“  ЕООД

гр. Стара Загора, 6000,  ул „Патриарх Евтимий" №116

office@yosini.bg

 

С настоящото „Йосини“  ЕООД предоставя получава и обработва Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с осъществяване на търговски сделки.

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на личните Ви данни е необходимо за изпълнението на направената от Вас поръчка, както и нейното документиране съгласно националното законодателство. Настоящата политика за защита на личните данни е част и от вътрешните правила на фирма „Йосини“  ЕООД за обработване и защита на личните данни.


 

За какви цели ще изпозваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели:

 • За предоставяне на заявените от Вас продукти;

 • За изпълняване на договорни задължения;

 • За изготвяне и предоставяне на офертни предложения по телефон,поща,електронна поща или друг директен начин;

 • За изготвяне и изпращане на фактури и приемо-предавателни протоколи по телефон,поща,електронна поща или друг директен начин;

 • всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;

 • да предотвратим незаконосъобразни действия противоречащи на законовите норми;

 • обработка на данните при възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 • изпълнение на всички други останали законодателни изисквания,предотвратяване на корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.


 

Гарантиране на надеждността при обработката и съхранението на Вашите данни:

 • всеки потребител създава профил и се оторизира в системата с персонално има (e-mail адрес) и парола;

 • боравенето с лични данни е възможно само от страна на лица, които са упълномощени за това ;


 

Във връзка с персоналната култура на всеки потребител е добре да бъдат спазвани следните правила:

 • Да променя паролата си – минимум веднъж месечно;

 • Паролата да се състои както от букви, така и от специални символи;

 • Дължината на паролата да не е по-малка от 6 символа;

 • Да се избягва използването на системата от публични безжични мрежи;

 • Да не запазва потребителското си име и парола в браузера;

 • Да не документира на хартиен носител потребителското си име и парола

 • Да не предоставя потребителския си акаунт на трети лица.


 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „Йосини“  ЕООД:

 1. Да получите достъп до Вашите лични данни, които дружеството обработва;

 2. При непълнота или неточност в данните, които „Йосини“  ЕООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани.

 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;

 4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

 5. Да упражните правото си на преносимост на данните;

 6. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето.

7. Лицата могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.